background image
glavni reklamni bannerglavni reklamni bannerglavni reklamni bannerglavni reklamni bannerglavni reklamni bannerglavni reklamni banner
veličina teksta 

Opšti uslovi i odredbe pružanja servisnih usluga tehničkog servisa Disti d.o.o

Pročitajte opšte uslove i odredbe vezane za pružanje servisnih usluga našeg tehničkog servisa. Za sve nejasnoće i/ili nedoumice molimo Vas da nas kontaktirate.
opsti_uslovi_i_odredbe

 1. U ovim uslovima pod pojmom Davalac usluga podrazumijeva se Tehnički servis Društva sa ograničenom odgovornošću Disti. Pod pojmom Klijent, podrazumijeva se svako pravno ili fizičko lice koje je po vlastitom izboru i vlastitoj potrebi dostavilo opremu na redovno/preventivno održavanje u tehnički servis Davaoca usluga, ili je takvu uslugu naručilo putem telefona/faxa/maila ili je zahtjev uputilo na neki drugi jednoznačan način. Pod pojmom Dobavljač podrazumijeva se proizvođač opreme, ili njegov predstavnik/ovlašteni distributer od kojeg je Davalac usluga kupio opremu/rezervne dijelove.

 2. Iskazivanjem zahtjeva u pismenoj formi, primopredajom opreme na servisiranje tj potpisivanjem reversa, ili omogućavanjem pristupa serviseru Davaoca usluga radi defektaže /servisiranja opreme na terenu/lokaciji Klijenta, smatra se da je klijent potpisao ugovor o servisiranju opreme, pod uslovima pobliže opisanim u ovim Opštim uslovima pružanja servisnih usluga, osim ukoliko ne postoji poseban zbirni/pojedinačni ugovor između Davaoca usluga i Klijenta, u kojem slučaju vrijede odredbe posebnog ugovora. Opšti uslovi pružanja servisnih usluga, su objavljeni i na web stranici Davaoca usluga www.disti.ba . Usluge se obračunavaju prema aktuelnom cjenovniku.
 3. U pogledu kategorije opreme koja se preuzima na servisiranje, u slučaju fiskalnih kasa, vrijede zakonske odredbe u vezi postupaka i evidentiranja servisnih usluga, na što Davalac usluga, nema utjecaja.

 4. Iskazivanje zahtjeva za servisiranjem od strane Klijenta, punovažno je samo ako sadrži osnovne podatke: ime pravnog lica, ime predstavnika za koordinaciju, vrstu opreme, model, servisni tag ako isti postoji, i osnovnu manifestaciju kvara, opisanu od strane Klijenta. Zahtjevi se primaju isključivo mailom na servis@disti.ba ili putem faxa na broj 033 716 500 loc 111. Za greške i propuste iz domena ispunjavanja procedure prilikom zahtjeva i prijem opreme na servis, firma Disti d.o.o. ne snosi  odgovornost.

 5. Davalac usluga će po prijemu opreme, ili po omogućavanju pristupa do opreme sa svrhom defektaže kvara, postupiti prema internim procedurama/pravilniku rada tehničkog servisa, koji predviđa krajnje savjestan odnos prema Klijentu i njegovoj opremi i ispunjenje u ovom dokumentu ili u posebnom ugovoru pomenutih preuzetih obaveza.

 6. Klijent će se prilikom dostave opreme na servisiranje, ili prije omogućavanja pristupa ako se radi o servisiranju na terenu, izjasniti o potrebi backup-a podataka, ako je isti moguć i o obimu očekivanih usluga. Davalac usluga ne garantuje u svim slučajevima da će biti u mogućnosti izvršiti backup podataka koje Klijent traži, ali da će učiniti sve što je u okviru tehničkih mogućnosti da se podaci sačuvaju.

 7. Nakon primopredaje opreme Davalac usluga se obavezuje da će nakon defektaže/opravke voditi brigu o preuzetoj opremi do maksimalno 90 kalendarskih dana. Nakon isteka tog perioda, obratiti će se pismenim putem Klijentu sa obavijesti da je potrebno da Klijent preuzme nazad predatu opremu i izmiri troškove za pruženje usluge, ukoliko to ranije nije uradio. Ukoliko u roku od 7 dana nakon dostave obavijesti, Klijent ne postupi prema zahtjevu Davaoca usluga, Davalac usluga ima pravo da rashoduje ili preproda preuzetu opremu radi namirivanja nastale štete za defektažu/opravku i njeno skladištenje. Samim istekom roka od 90+7 dana, oprema prelazi u vlasništvo Davaoca usluga. Ako se radi o garanciji, servis je obavezan čuvati opremu do kraja garantnog roka, poslije čega se oprema rashoduje ili prodaje zbog naplate troškova skladištenja.

 8. Klijent je saglasan da se oprema servisira prema hronološkom redu i raspoloživim ljudskim i tehničkim resursima Davaoca usluga, izuzev kada Klijent zahtjeva expresnu uslugu, koja uključuje 50% veću cijenu norma sata. Ekspresna usluga podrazumijeva prioritetnu obradu i defektažu, pri čemu je Davalac usluga obavezan najkasnije u roku od 24 sata od prijema opreme dostaviti ponudu za opravku.

 9. Klijent je saglasan da će, ako se ne odluči na opravku opreme zbog cijene potrebnih rezervnih dijelova, opravka bude nemoguća zbog nedostatka istih, ili se ne odluči na opravku zbog eventualno visokih ukupnih troškova opravke, koji se sastoje od troškova utrošenog rada i dijelova potrebnih za opravku, platiti paušalni iznos za defektažu kvara, u okviru koje je Davalac usluga imao administrativne i tehničko-operativne troškove rada. Paušalni iznos u navedenom slučaju iznosi 30,00 KM + PDV, ukoliko je servisiranje obavljeno na lokaciji Davaoca usluga. Ukoliko je servisiranje obavljeno na lokaciji korisnika, vrijede odredbe i cjenovnik za servisiranje Davaoca usluga za rad na terenu.

 10. Klijent ostaje vlasnik svih zamjenjenih (defektnih) rezervnih dijelova i isti mu se vraćaju, nakon obavljenog opravka opreme, što klijent svojim potpisom prilikom preuzimanja opreme na radnom nalogu i potvrđuje. Izuzetak pri ovome čini opravka u garantnom roku, prilikom čega će zbog obaveza prema Dobavljaču, servis preuzeti defektne dijelove od Klijenta i iste u okviru reklamacijskog procesa, vratiti nazad Dobavljaču.

 11. Na nalogu se evidentira stvarno vrijeme koje se serviser utrošio na servisiranju opreme, s tim da se zbog administrativne evidencije i troškova, fakturiše svaki započeti sat.

 12. Svaki servisni angažman na lokaciji tehničkog servisa, povlači za sobom testiranje opreme u trajanju od 24 sata, neovisno da li se radi o ekspresnoj ili redovnoj servisnoj usluzi. U slučaju da Korisnik usluga želi eksplicitno opremu natrag koja nije prošla predmetno testiranje u pomenutom trajanju, oprema se isporučuje kao netestirana. Za opremu na terenu ili na lokaciji korisnika, tehnički servis će uraditi potrebno testiranje po skraćenoj proceduri u trajanju od prosječno jednog radnog sata, ako je Korisnik usluga saglasan i ako preuzima troškove za predmetno testiranje. Testiranje opreme je potrebno radi utvrđivanja da li je nastali problem na opremi uzrok defekta samo jedne od komponenti sistema i radi unaprijeđenja kvaliteta usluge i zadovoljstva klijenta.

 13. Garanacija na izvršene usluge vrijedi kako slijedi:
  a. Za ugrađenje dijelove, ovisno od politike proizvođača, od 14 do 90 dana
  b. Za izvršene usluge, 14 dana u okviru kojeg Klijent ima udaljeni besplatni support
  c. Za usluge u okviru instalacije, ako greške nisu prouzrokovane korisničkim posluživanjem - do isteka službene garancije na opremu, definiranoj na računu prilikom isporuke ili plaćanja od strane Klijenta

 14. 14. Šta nije pokriveno garancijom:
  a. Kvarovi prouzrokovani nenamjenskom upotrebom opreme, pogrešnim rukovanjem i slično; neovlašteni i/ili nestručni pokušaj otvaranja kućišta uređaja
  b. Kvarovi proizrokovani slučajnim/namjernim kraktim spojem napajanja/akku baterije/konektora
  c. Mehanički kvarovi i oštećenja, kao i kvarovi nastali djelovanjem bilo kakve tekućine po opremi, ili    atmosferskih utjecaja
  d. Izmjene na korisničkom nivou koje povlače za sobom prestanak ispravnog rada sistema (npr. izmjene registryija operativnog sistema, BIOS konfiguracije i slično)

 15. U slučaju da je korisnik sa mjestom boravka na udaljenoj lokaciji (drugom gradu/kantonu/entitetu) i u slučaju opravdane reklamacije u garantnom roku na opremu kupljenu u d.o.o. Disti, troškove kurirskog transporta od mjesta boravka do lokacije servisa preuzima servis, dok se povrat opreme vrši o trošku primaoca tj korisnika kupljene opreme.Za pošiljke iz inozemstva, kompletne troškove u oba pravca snosi korisnik odnosno kupac preme. U slučaju da je reklamacijski zahtjev opravdan/odobren, i da je oprema ograničeno/potpuno funkcionalna, moguće je da do isporuke potrebnog rezervnog dijela, korisnik zadrži opremu, koju će po isporuci rezervnog dijela u servis, dostaviti na zamjenu defektnog dijela. U tom slučaju kod prekoračenja vremena od 45 dana, garantni rok se ne produžava za prekoračeni period.

 16. Klijent je saglasan da u svrhu održavanja poslovne komunikacije, Davalac usluga ima pravo koristiti njegove arhivirane lične podatke u promotivne svrhe (npr. distribuciju svog newslettera), uz obavezu da predmetne podatke u komercijalne ili ne-komercijalne svrhe ne ustupa trećim licima. Ukoliko Klijent ne želi da prima promotivne informacije, kataloge, newsletter, svoju želju će iskazati prilikom izdavanja reversa za servisiranje preuzete opreme ili prilikom arhiviranja njegovih podataka u bazi podataka Davaoca usluga.

 17. Klijent je saglasan da u svrhu finalizacije usluge i podizanja kvaliteta usluge, Davalac usluga ima pravo u određenom periodu nakon izvršene usluge opravke opreme, telefonski provjeriti ispravnost servisirane opreme i kvalitet pružene usluge, kao i eventualno obaviještavati Klijenta o isteku garantnog roka, periodičnim servisnim angažmanima koji nastaju kao potreba trošenja određenih komponenti (npr. akku baterija i slično).

 18. Za sve ono što se ne pominje Opštim odredbama pružanja servisnih usluga, vrijede odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Naši ostali proizvodi


VIJESTI

ruckusprvi-wave-2-access-point-zoneflex-r710
Ruckus: prvi Wave 2 Access Point - ZoneFlex R710
microsoft-akcija--sedmice-povezite-se-sa-cloudom-preko-office_a-365
Microsoft AKCIJA - povežite se sa cloudom preko Office-a 365!
disti-ponuda-sedmice-dell-latitude-3550
DISTI ponuda sedmice: Dell Latitude 3550
budite-u-korak-sa-cloudom-zasto-trebate-imati-microsoft-office-365
Budite u korak sa cloudom: zašto trebate imati Microsoft Office 365?
dell-inspiron-2350-aio-touch-screen-desktop
Dell Inspiron 2350 AIO Touch Screen Desktop

DISTI reklame


Pratite nas na Facebook-u

_ _ _ _ _ _ _ _